1% of 5% arbeidsongeschikt.

Hier komen alle nieuwtjes en mededelingen vanuit de beheerder van dit forum
Plaats reactie
Gast

1% of 5% arbeidsongeschikt.

Bericht door Gast » 28-09-2010 14:13

Truc van werkgevers:
Gezond en toch ziek
WAO-begeleiders van FNV Bondgenoten signaleren dat er werkgevers
zijn die hun werknemer die ziek is geweest, op papier toch als
1 tot 10 procent ziek laten staan. Dat scheelt ze later een hoop geld,
denken ze.

Een werknemer is ziek en wordt weer beter. De werkgever laat de werknemer echter op papier nog
een beetje ziek zijn. Op de salarisstrook staat dan bijvoorbeeld (verstopt) vermeld: 1% ziek. De reden
dat werkgevers dit doen, is vermoedelijk omdat de werkgever bij hernieuwde uitval niet opnieuw 104
weken loon hoeft door te betalen,maar de werknemer meteen naar de WIA kan “doorsluizen”.

Er is iets aan te doen
Het ministerie van Sociale Zaken heeft aangeven dat hier wettelijk niets tegen te doen is. Maar de werknemer kan zelf wel wat doen: namelijk een deskundig oordeel aanvragen bij het UWV. Dit deskundige
oordeel hoeft de werkgever niet over te nemen, maar als het UWV bepaalt dat een werknemer
100% geschikt is voor eigen werk en werkgever en werknemer komen hiervoor ooit voor de rechter te
staan, dan zal de rechter het oordeel van het UWV zeer zwaar laten meewegen. Op deze manier kan de werknemer voorkomen dat de werkgever hem of haar bij hernieuwde uitval korter dan 104 weken loon doorbetaalt en versneld de WIA in probeert te krijgen.

Leden van FNV Bondgenoten
opgelet:
Bent u op papier nog een beetje ziek, terwijl u weer helemaal hersteld bent? Neem dan contact op
met één van onze WAO-begeleiders. Voor leden van FNV Bondgenoten is deze dienstverlening gratis. Van
niet-leden wordt verwacht dat zij lid worden. U kunt een aanvraag indienen voor WAO-begeleiding op
telefoonnummer: 0900-9690 (lokaal
tarief). <

Door het voor 1% (administratief) ziek houden van een werknemer, waarvan laatste veelal onwetend is, heeft de werkgever (4 weken na werkhervatting door de werknemer) zich een positie geschapen om bij een nieuwe ziekte melding van de werknemer de verplichte loondoorbetalingsperiode van 2 jaar te bekorten en dus de overgang naar de WIA onbedoeld vanuit de wetgever te vervroegen doordat voor de wetgever in die situatie de eerste ziektemelding geldt als start voor de doorbetalingspriode
advies: Eerst overleggen met de werkgever. Mocht het percentage niet aangepast worden, dan raden wij de werknemer aan om een afspraak te maken met de bedrijfsarts. Mocht dat ook geen resultaat hebben, dan kan er een second opinion worden aangevraagd bij het UWV. Deze laatste stap adviseer ik niet te snel, omdat een werknemer hiermee een conflict kan veroorzaken.


KAN JE 1% ZIEK ZIJN? VOLGENS WERKGEVERS WEL.
Inleiding: Poortwachter gaat uit van gedeelde verantwoordelijkheid bij ziekte.
Sinds de invoering van de wet Poortwachter zijn werkgevers verplicht om re-integratie inspanningen te verrichten ter voorkoming van uitstroom van werknemers in de WAO, tegenwoordig de WIA.
Ook werknemers zijn verplicht om zich in te spannen om te re-integreren. De verschillende stappen die werknemers en werkgever samen moeten zetten worden op papier gezet. Dit kan uiteindelijk leiden tot een extern re-integratie traject als re-integratie op de eigen werkplek niet mogelijk blijkt.

Wat ogenschijnlijk de basis tot samenwerken had moeten worden is echter uitgelopen op risico mijdend gedrag van werkgevers. Van samen met de arbeidsongeschikte werknemer zoeken naar mogelijkheden om de werknemer te behouden komt niets tot weinig terecht. Sterker nog, rechten van werknemers staan bij verschillende bedrijven zwaar onder druk. En omdat wij weten dat een goed voorbeeld goed doet volgen willen wij jullie aandacht vestigen op dit probleem en jullie de oplossing aanreiken om dit probleem in jullie bedrijven op te lossen.

De grote administratieve truc die werknemers langer ziek houdt, met alle gevolgen van dien.
Sinds enige tijd zien de WAO begeleiders van UGO bij het begeleiden van leden die in een WIA traject zitten dat bedrijven de arbeidsongeschikte werknemers langer ziek houden dan noodzakelijk. Volgens Poortwachter ontstaat na 4 weken volledig aan het werk te zijn geweest een nieuwe arbeidsongeschiktheidssituatie. Met andere woorden, een werknemer kan ziek zijn, gaat daarna 5 weken vol aan de slag en als hij dan weer ziek wordt is er sprake van een nieuw arbeidsongeschiktheidstraject. Het verhaal begint opnieuw.
Veel werkgevers zien hier een gevaar ik. Zij zien liever dat een arbeidsongeschiktheid traject lang genoeg duurt om zeker te zijn dat de werknemer genezen is danwel extern gere-integreerd kan worden. Risico mijdend gedrag dus.

Om dit te kunnen doen hebben (grote) bedrijven een truc gevonden. Werknemers worden zonder dat zij het in de gaten hebben ziek gehouden voor de wet. We kennen inmiddels voorbeelden van werknemers die maanden voluit hebben gewerkt maar niet in de gaten hadden dat ze voor de wet ziek waren waardoor de termijnen allemaal doodgewoon doorliepen. De werknemer meldt zich volledig beter maar het bedrijf of de bedrijfsarts besluit dat de werknemer een minimaal deel arbeidsongeschikt blijft. Het nadeel komt geheel bij de werknemer te liggen. Verschillende ziektegevallen worden zo een ziektegeval, termijnen verlopen waardoor externe re-integratie in beeld komt. We kennen inmiddels ook situaties waarbij werknemers minder inkomen kregen aangezien er in veel Cao’s is geregeld dat er na verloop van tijd minder loon wordt betaald bij arbeidsongeschiktheid. Kortom, de werknemer is de pineut.

Meestal is er dan sprake van 1% tot 10% arbeidsongeschiktheid. Dat wordt niet of onvoldoende duidelijk gemaakt en veel werknemers zien dat pas op hun loonstrookje als ze wederom ziek worden. Het kan zelfs gaan om een heel andere ziekte en toch zijn je termijnen vervlogen. Zonder dat je het in de gaten hebt zit je aan de 104 weken termijn doordat zo verschillende ziektegevallen op een hoop worden gegooid.


Het trucje ongedaan maken.
Wettelijk valt aan deze acties zelf weinig te doen. Je moet gebruik maken van de mogelijkheden van Poortwachter om het aan te vechten.
Stap 1:
Als een werknemer vaststelt dat hij/zij administratief ziek is gehouden moet hij vragen naar de schriftelijke medische onderbouwing van dit besluit. Dit kan al leiden tot een herziening.
Stap 2:
Tegen het besluit kan werknemer actie ondernemen. De oplossing is bij het UWV een deskundige oordeel aanvragen. Als men dan 100% geschikt wordt bevonden, staat men sterk. Een oordeel is niet bindend, maar weegt voor de rechter wel zwaar.

Als bestuurder kan je de leden en vooral ook de kaderleden in bedrijven waar dit speelt informeren over hoe te handelen. In die gevallen waarbij werknemers helaas zodanig arbeidsongeschikt zijn dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering aan de orde zal zijn bevelen wij aan om zo vroeg mogelijk de WAO begeleiders van de bedrijfsgroep UGO in te schakelen. Onze WAO begeleiders zijn goed opgeleide kaderleden en zij begeleiden onze leden zolang als mogelijk cq nodig. Als het nodig is zorgen de WAO begeleiders ervoor dat DID wordt ingeschakeld.
Plaats reactie